โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ อีกทั้งมอบกระเป๋าให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีคะแนนสอบความวัดความรู้พื้นฐานสูงสุด ๒๐ คนแรก