โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕