การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (ชุดที่ 68) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ครั้งที่ 6/2565

วัน ศุกร์ ที่ 13  พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (ชุดที่ 68) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมสุขบำรุง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด