ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ สัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัน พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดนครสวรรค์