การพัฒนาครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning และการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Topworksheets และโปรแกรม Wordwal

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการพัฒนาครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning และการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Topworksheets และโปรแกรม Wordwall