การประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางน้ำ “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learningสำหรับครูและบุคลากรการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ , ดร.สมบูรณ์ นนทสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ , นายพจนาลักษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และฝ่ายวิชาการของโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ และโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางน้ำ “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learningสำหรับครูและบุคลากรการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างต้นแบบในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการพัฒนา ต่อเนื่องเป็น 3 ระยะ คือระยะต้นน้ำ ระยะกลางน้ำ และระยะปลายน้ำ และในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดการประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางน้ำ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) เวลา 10.00-12.00น.