กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สืบสาน พระราชปณิธาน เนื่องในวันปฐมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันฉัตรมงคล

วัน พุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สืบสาน พระราชปณิธาน เนื่องในวันปฐมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันฉัตรมงคล โดยทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแพรบางพระหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์