การประชุม​ปฏิบัติการ​สื่อสารสร้าง​ความเข้าใจ​เพื่อพัฒนา​ระบบประกัน​คุณภาพ​ภายใน​สถานศึกษา​ที่ส่งผลต่อสมรรถนะ​สำ​คัญของ​ผู้เรียน​ ตามกฎกระทรวง​การประกัน​คุณภาพ​การศึกษา​ พ.ศ.​2561

วันอังคาร​ที่ 3​ พฤษภาคม​ 2565 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ​ นำโดย นายพงษ์​เทพ​ เจริญ​ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสง​ช​นู​ทิศ​ ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกัน​คุณภาพ​การศึกษา​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการจัดการประชุม​ปฏิบัติการ​สื่อสารสร้าง​ความเข้าใจ​เพื่อพัฒนา​ระบบประกัน​คุณภาพ​ภายใน​สถานศึกษา​ที่ส่งผลต่อสมรรถนะ​สำ​คัญของ​ผู้เรียน​ ตามกฎกระทรวง​การประกัน​คุณภาพ​การศึกษา​ พ.ศ.​2561 โดยมีวัตถุประสงค์​ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ​วางแผนในการพัฒนา​ระบบ​ประกัน​คุณภาพ​ภายในสถานศึกษา​และจัดค่าเป้าหมาย​และวางแผนการดำเนิน​งานพัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ตามมาตรฐานการศึกษา​สถานศึกษา​ ปีการศึกษา​ 2565​ พัฒนา​คุณภาพ​ผู้เรียน วิทยากรการอบรม ได้แก่​ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา​ และ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมแสง​ช​นู​ทิศ​จำนวนทั้งสิ้น 116 คน ณ ห้องเรียนต้นแบบเทคโนโลยี​ โรงเรียนชุมแสง​ช​นู​ทิศ​