โรงพยาบาลตากฟ้าได้ให้บริการวัคซีน Pfizer เข็ม 3 ให้กับนักเรียนและเยาวชนในเขตพื้นที่บริการอำเภอตากฟ้า ณ โรจนารุณโดม โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลตากฟ้าได้ให้บริการวัคซีน Pfizer เข็ม 3 ให้กับนักเรียนและเยาวชนในเขตพื้นที่บริการอำเภอตากฟ้า ณ โรจนารุณโดม โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์