การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แบบActive Learning และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม นำโดย นายจิโรจ จิ๋วแหยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แบบActive Learning และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะในศตรวรรษที่ 21 และพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล วิทยากรการอบรม ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ณ ห้องประชุมนวกิจ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม