กิจกรรม One SMART Farmer One Product Ep.2 & NWEP Show case หลักสูตรเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง SMART Farmer และหลักสูตรการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

วันที่ 28 เมษายน 2565 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางสัมพรรณ ถวิลไทย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นางเมตตา ถวิลไทย, นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ, นายคมกฤช แผนเสือ และนางสาวณสุดา สิชฌรังษี เข้าร่วม กิจกรรม One SMART Farmer One Product Ep.2 & NWEP Show case หลักสูตรเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง SMART Farmer และหลักสูตรการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ร่วมอุดหนุนและให้กำลังใจผลิตภัณฑ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงอาหาร ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสรรค์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์