โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 100 คน ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย