การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้แนะนำและมอบเนื้อหาความรู้การศึกษาด้านงานวิจัยทางการศึกษา การจัดการศึกษาในการใช้นวัตกรรมการศึกษาและการวิเคราะห์โครงการขององค์กรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์