สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินระบบการผลิตครูในประเทศไทย

วัน จันทร์ ที่  25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินระบบการผลิตครูในประเทศไทย โดยมี ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธาน พร้อมการนำเสนอผลการประเมินระบบการผลิตครูในประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ราชบัณฑิต รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รทัศน์ รัตนมณีฉัตรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ณ  โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร