การประชุมออนไลน์การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 

วันพฤหัสบดี ที่  21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้  นายธนพล พงศ์พัฒนศิริ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นายสุธี ดีไทสงฆ์  นักประชาสัมพันธ์ ร่วมการประชุมออนไลน์การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการมอบนโยบายและการบรรยายพิเศษเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดย ตร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน  เพื่อการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชิงรับ รวมทั้งการสื่อสารในยุคดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ สู่สาธารณชนได้อย่างทันท่วงที สร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบออนไลน์ ระบบ ZOOM