โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางสัมพรรณ ถวิลไทย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นางเมตตา ถวิลไทย, นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ, นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวณสุดา สิชฌรังษี และผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคมและโรงเรียนเขาทองพิทยาคมเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในระดับภูมิภาค และจังหวัด มีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เกษตรปราชญ์เปรื่อง Smart Farmer เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคารวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสรรค์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์