การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการนิเทศกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในการลงนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จำนวน 9 คน และพิธีรดน้ําขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์