ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์