อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา