โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 โรงเรียนหนองบัว นำโดยนายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักสูตรระดับท้องถิ่นลงสู่การเรียนการสอนและแผนการจัดกิจกรรมตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา วิทยากรการอบรม ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองบัว จำนวนทั้งสิ้น 95 คน ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac-zzjm-wkd ณ ห้องประชุมนิโลบล โรงเรียนหนองบัว และห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สพม.นครสวรรค์