การนำเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ครั้งที่ 1

วัน อังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินนำเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ครั้งที่ 1 (4 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์