การอบรม โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์” วันที่ 2

วัน อังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. การอบรม โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์” วันที่ 2 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์