ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

วัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 5 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์