การอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานใน การอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร โรงเรียนไพศาลีพิทยา โรงเรียนโกรกพระ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ และโรงเรียนพระบางวิทยา โดยมีนายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ