การประชุมชี้แจงการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ4.0 สำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 

วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาวณัฐรดา ทับทิมศรี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ4.0 สำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์