การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 จังหวัดนครสวรรค์  

วัน พุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางมัณฑนา รอทองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Webex)