พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(CWIE Cooperative and work Integrated) 

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(CWIE Cooperative and work Integrated) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet จาก ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์