การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ  

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพม.นครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพม.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระบบออนไลน์ ทาง Google Meet ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร โรงเรียนไพศาลีพิทยา โรงเรียนโกรกพระ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ และโรงเรียนพระบางวิทยา โดยมีนายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ