การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสอนแบบ Active Learning

ศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (Education and Community Improvement Center) ร่วมกับโรงเรียนพยุหะพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดทำโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่บริการ โดยจัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสอนแบบ Active Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา วิทยากรการอบรม ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ห้วหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นางเมตตา ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ผู้เข้าการอบรม ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพยุหะพิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 41 คน ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนพยุหะพิทยาคม