การประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning : GPAS 5 Steps โดยสำนักงานคณะกรรมการการฝึกษาขึ้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning : GPAS 5 Steps โดยสำนักงานคณะกรรมการการฝึกษาขึ้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ โดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย นางเมตตา ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์