การประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022 

วัน อังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022 โดยนิเทศติดตามการดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ , นวัดกรรมการแก้ปัญหาเพื่อลดจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร , มส และการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์