สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยาและคณะศึกษานิเทศก์ได้ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์