การนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ครูคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.นครสวรรค์ 

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. การนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ครูคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.นครสวรรค์ ของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียน และมีครูคณิตศาสตร์เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 37 คน โดยคณะนิเทศ ประกอบด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ศน.ภัทรภรณ์ น้อยกอ ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย ศน.เมตตา ถวิลไทย ศน.คมกฤช แผนเสือ ศน.ณสุดา สิชฌรังษีและเครือข่ายร่วมพัฒนา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ ประธานหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นิเทศด้วยรูปแบบออนไลน์ (Google meet)