งานแนะแนว โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการ

วันที่ 7 มีนาคม 2565 งานแนะแนว รร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 รร.ประถมศึกษา ในเขตบริการ นำโดย ดร.สมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ครูณรงค์ จูสิงห์ หัวหน้างานแนะแนว โดยได้ออกแนะแนว 5 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านพุนกยูง 2.โรงเรียนบ้านไตรคีรี 3.โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์4.โรงเรียนเทวฤทธิ์พันลึก5.โรงเรียนรังสรรค์ กลุ่มบริหารวิชาการ และ งานแนะแนว รร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 5 โรงเรียน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในกิจกรรมครั้งนี้