การนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ครูคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.นครสวรรค์

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. การนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ครูคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.นครสวรรค์ ของโรงเรียนขนาดกลาง จำนวนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน และมีครูคณิตศาสตร์เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 57 ท่าน โดยคณะนิเทศ ประกอบด้วย ศน.ภัทรภรณ์ น้อยกอ ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย ศน.เมตตา ถวิลไทย ศน.คมกฤช แผนเสือ ศน.ณสุดา สิชฌรังษีและเครือข่ายร่วมพัฒนา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์วีรวัฒน์ ไทยขำ อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ นิเทศด้วยรูปแบบออนไลน์ Google Meet