การนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ครูคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.นครสวรรค์ 

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.การนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ครูคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.นครสวรรค์ ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน และมีครูคณิตศาสตร์เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 77 คน โดยคณะนิเทศ ประกอบด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ศน.ภัทรภรณ์ น้อยกอ ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย ศน.เมตตา ถวิลไทย ศน.คมกฤช แผนเสือ ศน.ณสุดา สิชฌรังษีและเครือข่ายร่วมพัฒนา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์วีรวัฒน์ ไทยขำ อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์