การประชุมปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้องhac-zzjm-wkd   ดำเนินการโดย คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามะธยมศึกษานครสวรรค์ ได้แก่ นางเมตตา  ถวิลไทย, นางสัมพรรณ  ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์  น้อยกอ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิชาการของทุกโรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ทั้ง 37 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 140 คน  การประชุมปฏิบัติการนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ได้อย่างเป็นระบบตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้  วางแผนและกำหนดปฏิทินในประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด