สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานศึกษาที่เสนอรายงานประกอบการคัดกรองเพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของ โรงเรียนพนมรอกวิทยา

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์พร้อมด้วย นายสมจิตร นุชสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ นางสาวณสุดา สิชฌรังษีศึกษานิเทศก์ และนายอภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานศึกษาที่เสนอรายงานประกอบการคัดกรองเพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของ โรงเรียนพนมรอกวิทยา นำโดย นายนิทัศน์ อินทร์ฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา  ซึ่งมีความพร้อมในการขอรับการประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนในการตรวจเยี่ยมความพร้อมครั้งนี้