การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac-zzjm-wkd  ดำเนินการโดย คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามะธยมศึกษานครสวรรค์ ได้แก่ นางเมตตา  ถวิลไทย, นางสัมพรรณ  ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์  น้อยกอ โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และศึกษานิเทศก์ จำนวน 109 คน  แต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ในการกำกับ ติดตามตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด  ปีการศึกษา 2564