การประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ระดับคุณภาพและแนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.มาตรฐานด้านคุณภาพครู 

วัน เสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 -12.00น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ระดับคุณภาพและแนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.มาตรฐานด้านคุณภาพครู ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. จำนวน 22 ท่าน ภายในสหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลีประกอบด้วย โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ซึ่งการจัดประชุมวันนี้ขับเคลื่อนโดย นางสาวณสุดา สิชฌรังษี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผ่านระบบ VDO Conference Google Meeting