คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาร่วมพัฒนา โรงเรียนนครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นำโดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ พะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ สถานศึกษา​แกนนำเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 4 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 4 เพื่อทบทวนหลังการปฎิบัตงาน AAR (After Action Review ) และ เตรียมรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2564 และวางแผน แนวทาง ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2565 ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนนครสวรรค์