คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาร่วมพัฒนา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นำโดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ท่านผู้อำนวยการ ดร. จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 4 และคณะ ได้นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาร่วมพัฒนา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พร้อมคณะครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ร่วมให้ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2564 และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2565