การประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตอัจฉราลัย และสหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี 

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. 

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตอัจฉราลัย และสหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์