คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาร่วมพัฒนา โรงเรียนบ้านแก่งชัชชวลิตวิทยา

วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. 

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นำโดย นางเมตตา ถวิลไทย,  นางสัมพรรณ  ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์  น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการ ดร. จงกล  เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 4 และคณะ ได้นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาร่วมพัฒนา โรงเรียนบ้านแก่งชัชชวลิตวิทยา โดยท่านผู้อำนวยการ เกษม  รัตนพรหม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา และคณะครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ร่วมให้ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2564 และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2565