สพม.นว. ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานศึกษาที่เสนอรายงานประกอบการคัดกรอง เพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์พร้อมด้วย นายสมจิตร นุชสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานศึกษาที่เสนอรายงานประกอบการคัดกรอง เพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นำโดย ผอ.ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมีความพร้อมในการขอรับการประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนในการตรวจเยี่ยมความพร้อมครั้งนี้