การอบรมแนวทางการเขียนบทความรายงานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัน เสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการเขียนบทความรายงานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2565วิทยากรโดย ดร.ปัทมา ภู่สวาสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตากพิทยาคม การอบรมรูปแบบออนไลน์ จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ โดยมีนางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบและหัวหน้าโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่ ผ่านระบบ VDO Conference Google Meeting