อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร”ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และ การปฏิบัติราชการทาง ปกครองโดยสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัยและอาญาของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4