หลักสูตรอบรมในหัวข้อ” กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยต่ามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553″ สำหรับผู้บรีหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคสากร ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ค.2565