กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ (Professional English Teaching and Learning Community)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กำหนดจัดการนำเสนอกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ (Professional English Teaching and Learning Community) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๘- ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีทักษะสำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการฟังการนำเสนอ และผู้นำเสนอผลงานประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังกล่าว ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ที่

https://bit.ly/3rH54NP

รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ PELC สพม.นครสวรรค์

https://sites.google.com/obec.moe.go.th/language42/pelc/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-pelc

หรือสแกน QR Code