การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ครั้งที่ 2/2565  

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสุขบำรุง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด